สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖o ปลัดสภาคริสตจักรฯ บุคลากรสภาฯ และ 5 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์) ได้เข้าร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานในพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชีนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย