สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2017 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน / สถานบัน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยปี ประจำปี ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในปรเทศไทย