สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายบ้านและครอบครัวได้จัดสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุภาคเหนือ(ประกอบไปด้วยคริสตจักรภาคที่ 1,2,3,4,5,10,14,15,18,19,20) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 75 ปีศูนย์พันธกิจภาคเหนือ สภาคริสตจักรฯ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนดูงาน(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ชื่อโรงเรียนเปี่ยมสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่