สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายบ้านและครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายครอบครัวภาคกลาง-อีสาน(ประกอบไปด้วยคริสตจักรภาคที่ 1 เขต 13 ,6,7,8,11,12,13,16) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.2017 และจัดโครงการอบรม "ลุกขึ้นสร้างครอบครัวของพระเจ้า" วิทยากรโดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล การอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ