สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายบ้านและครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายบ้านและครอบครัวภาคใต้(ประกอบด้วยคริสตจักรภาคที่ 7 เขตใต้ ,9,12 เขตใต้,17) จัดอบรม "การให้คำปรึกษา" ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน ค.ศ.2017 ณ ชนันดารีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยากร โดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงสว่าง และ เทศนา โดย ศจ.ประสาทพร ตะริโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและ การให้คำปรึกษาดูแลผู้ติดยาเสพติด โดย ศบ.กิตติ พลวัฒน์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรนาสีทอง