สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

สภาคริสตจักรมนประเทศไทยนำโดยเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหมายให้ปลัดสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เชิญคริสตจักรภาคบางส่วน ประกอบไปด้วย ภาคที่ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 18, 19 หน่วยงานศิษยาภิบาล หน่วยงานบุคลากร หน่วยงานเผยแพร่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลแมคคอมิค โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค และสถานพยาบาลแมคเคน เข้าร่วมทดสอบการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว ในการรักษาสิทธิ์ของผู้รับใชในสภาคริสตจักรฯ วันที่ 25 กันยายน 2017 ณ อาคารพันธกิจการศึกษา จ.เชียงใหม่