สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายบ้านและครอบครัวร่วมกับพันธกิจเอดส์จัดสัมมนาเสริมสร้างคณะกรรมการเครือข่ายครอบครัวภาคเหนือและผู้ทำพันธกิจด้านครอบครัว ประกอบด้วยคริสตจักรภาคที่ 1,2,3,4,5,10,14,15,18,19,20 จัดระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 75 ปี (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ) สภาคริสตจักรฯ จ.เชียงใหม่