สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

คริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีการนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคริสตจักรภาคที่ 14 ระยะเวลา 40 ปี โดยให้หัวข้อว่า "40 ปี แห่งพระคุณ" จากพระธรรม สดุดี 78 : 4,6-7 ได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ เป็นประธานและเป็นผู้เทศนา ร่วมกับคณะผู้บริหารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรภาคทั้ง 20 ภาค หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ มารวมงานกันอย่างเนืองแน่น จากจัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ณ คริสตจักรสันติธรรม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 21.00 น. กิจกรรมประกอบด้วยการนมัสการขอบคุณพระเจ้า การแข่งขันกีฬา และนมัสการฟื้นฟูจิตวิญญาณ โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 500 คน