สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 CGN TVTHAI ได้จัดงานพิธีเปิด IPTV ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสภาครสิตจักรในประเทศไทย [CGNTV Thai เป็นสถานีออกอากาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า] [IPTV คือ Inter Protocal Trlevision ช่องคริสเตียนช่องแรกของประเทศไทย ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รับชมได้จากกล่อง APPLE TV BOX หรือ APPLICATION : CGNTVTHAI ]