สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายบ้านและครอบครัวเป็นวิทยากรอบรมครอบครัว หัวข้อ "ครอบครัวเข้มแข็ง คริสตจักรเติบโต" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2017 ณ คริสตจักรดอนงาม อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดโดยคณะกรรมการบ้านและครอบครัวคริสตจักรภาคที่ 2 เขต 3