สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2018 วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ภายใต้หัวข้อ: "พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ" เทียบอพยพ 15:16 ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน. พิธีเปิด (จุดเทียน) : ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ และมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสิทธิ์ พิธีเปิด (ตีฆ้อง) : นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล (เลขานุการกรมการศาสนา), ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ และมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสิทธิ์ โดยมีผู้นำของทั้ง 5 องค์กร เข้าร่วมพิธี ดังนี้. 1. ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ (รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย) 2. มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสิทธิ์ (เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย) 3. ศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์ (ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย) 4. ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร (ผู้แทนสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย) 5. ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ (ผู้แทนมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย)