สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

กิจกรรมคริสตมาสนอกสถานที่ ณ คริสตจักรปอสามต้น อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สังกัดคริสตจักรภาคที่ 16 กิจกรรมคริสตมาสนอกสถานที่ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2018