สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ให้กับฝ่ายอาคาร สภาคริสตจักรในประเทศไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ