สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วิทยาลัยพระคริสตธรรม

 วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2484, 0-5330-6512-3
Fax: 0-5324-9508
http://mcd.in.th/

 สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2393-6223, 0-2396-1564, 0-2746-1103-4
Fax: 0-2398-7787
http://www.theology.ac.th/

 ศูนย์พระคริสตธรรมกระเหรียงแบ๊บติสท์

157/2 ซ.9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5321-6508
Fax: -

 ศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย - เกาหลี (แม่สรวย)

289/1 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์: 0-5365-6728-9
Fax: 0-5365-6728

 ศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล

410 ม.1 ซ.7 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 0-5373-2052, 0-5364-0451
Fax: 0-5364-0500

 สถาบันพระคริสตธรรมลาหู่ภาคที่ 18

320 ม.6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 0-5339-8365
Fax: -

 ศูนย์พระคริสตธรรมเกธเซมาเน

ม.6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทรศัพท์: 08-1288-1261
Fax: -