สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2233-6981-9
Fax: 0-2236-2911
http://www.bch.in.th

 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3421-3453-60
Fax: 0-3421-3453 ต่อ 409

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์:
Fax: 0-5452-2835
http://www.phraechristian.com/

 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5392-1777
Fax: 0-5392-1734
http://www.mccormick.in.th/

 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

17 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
Fax: 0-5371-6755
http://www.overbrook-hospital.com/

 สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

17 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์:
Fax: 0-5371-6755

สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

 สถานพยาบาลแวนเซนด์วูร์ด

129 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0-5421-7007
Fax: 0-5422-2671

 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

68-69 ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5312-4264
Fax: 0-5312-4263
http://www.mckean.or.th/