สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ติดต่อสำนักงาน/หน่วยงาน สภาคริสตจักรฯ

 สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2214-6000-9

Fax: 0-2214-6010

 • หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน (กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานทรัพย์สิน (กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานบัญชี การเงิน(กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานบุคลากร
 • หน่วยงานสตรี (กรุงเทพฯ)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาฯ
 • สำนักงานคุ้มครองเด็ก
 • ฝ่ายข่าวคริสตจักร
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • ฝ่ายสารสนเทศ (กรุงเทพฯ)
 • ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
 • โรงเรียนภาษายูเนี่ยน โทร. 0-2233-4482

  สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่

อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ) 29 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร: 0-5324-4381-2

Fax: 0-5324-4385 ต่อ 404

 • หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
 • หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
 • หน่วยงานประทีปของไทย
 • หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
 • หน่วยงานศิษยาภิบาล
 • หน่วยงานสตรี (เชียงใหม่)
 • หน่วยงานสวัสดิการ
 • หน่วยงานอนุชน
 • พันธกิจเอดส์
 • สำนักงานนโยบายฯ
 • ฝ่ายบ้านและครอบครัว
 • ฝ่ายสารสนเทศ (เชียงใหม่)
 • ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชียงใหม่)
 • งานประวัติศาสตร์สภาคริสตจักร