สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

สถาบันอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

144 ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3422-9480-97
Fax: 0-3422-9499
http://www.christian.ac.th/

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถ.พญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2214-6038-9
Fax: 0-2214-6039
http://www.christian.ac.th/

 มหาวิทยาลัยพายัพ

ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-1255, 0-5385-1478
Fax: 0-5324-1983
http://www.payap.ac.th/