สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 783 พ.ย.- ธ.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 782 ก.ย.-ต.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 781 ก.ค.-ส.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 780 มิถุนายน 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 779 พฤษภาคม 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 778 เมษายน 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 776 กุมภาพันธ์ 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 774 ธันวาคม 2014

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 773 พฤศจิกายน2014

ข่าวคริสตจักร